Ďakujeme, že ste sa prihlásili na odber nášho newslettera, prostredníctvom ktorého Vás budeme informovať o produktoch, novinkách a službách Bombay Express.

Prihlásením sa na odber newslettera udeľujete spoločnosti Bombay Express, s. r. o., so sídlom Tolstého 5, 811 06 Bratislava, IČO 54 203 031, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5586/B (ďalej len „správca osobných údajov“), súhlas s tým, aby v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) spracovávala údaje v tomto rozsahu:

  • e-mailová adresa

Zákonným dôvodom na zasielanie newslettera je udelenie Vášho výslovného súhlasu.

Účelom spracovania osobných údajov je zasielanie newslettera s informáciami o produktoch, novinkách a službách Bombay Express.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať na vyššie uvedený účel, kým svoj súhlas neodvoláte. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailu na adresu info@bombayexpress.sk alebo kliknutím na odkaz v newsletteri na odhlásenie z odberu.

Vaše osobné údaje spracúvame automatizovane aj manuálne a uchovávame záznamy o činnostiach spracovania. Pri spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou nedochádza k žiadnym rozhodnutiam založeným výlučne na automatizovanom spracovaní bez ľudského posúdenia, ktoré by mali právne účinky alebo by sa inak významne dotýkali subjektov údajov, ktorých osobné údaje spracúvame.

Vaše údaje spracúvame transparentným spôsobom, to znamená, že vždy viete, na aký účel nám svoje údaje poskytujete.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v právnych predpisoch, tieto práva:

  • právo na prístup k osobným údajom;
  • právo na opravu spracovávaných osobných údajov;
  • právo na vymazanie spracovávaných osobných údajov;
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
  • právo na prenositeľnosť osobných údajov;
  • právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov; a
  • právo vzniesť námietku.

V súvislosti s Vašimi právami, otázkami alebo sťažnosťami sa na nás ako na správcu osobných údajov môžete obrátiť písomne, a to bežnou poštou alebo e-mailom na adresu info@bombayexpress.sk.

Sťažnosť môžete podať aj dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 2, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.